Bang User

 • HOME
 • Người dùng Bang
 • Golf thủ đối tác

Golf thủ đối tác

48người Giáo viên dạy gôn

  usp_GK_EZS_PRO_SELECT '02','','','1'Array ( [0] => 1 [id_num] => 1 [1] => 2206220005 [MEMBER_CD] => 2206220005 [2] => 최민 [MEMBER_NM] => 최민 [3] => CHOI MIN [ENG_NAME] => CHOI MIN [4] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20230912165443_최민.png [IMAGE_URL] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20230912165443_최민.png [5] => 최민.png [IMAGE_FILE_NAME] => 최민.png [6] => KPGA 투어프로 [ATTACHED] => KPGA 투어프로 [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • 최민.png

  CHOI MIN

 • Array ( [0] => 2 [id_num] => 2 [1] => 804CI0005594 [MEMBER_CD] => 804CI0005594 [2] => 이보미 [MEMBER_NM] => 이보미 [3] => [ENG_NAME] => [4] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20220627125018_이보미610x720 copy.jpg [IMAGE_URL] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20220627125018_이보미610x720 copy.jpg [5] => 이보미610x720 copy.jpg [IMAGE_FILE_NAME] => 이보미610x720 copy.jpg [6] => KLPGA [ATTACHED] => KLPGA [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • Array ( [0] => 3 [id_num] => 3 [1] => 804CI0005964 [MEMBER_CD] => 804CI0005964 [2] => 허현범 [MEMBER_NM] => 허현범 [3] => [ENG_NAME] => [4] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20210930110626_허현범610x720 copy.jpg [IMAGE_URL] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20210930110626_허현범610x720 copy.jpg [5] => 허현범610x720 copy.jpg [IMAGE_FILE_NAME] => 허현범610x720 copy.jpg [6] => [ATTACHED] => [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • Array ( [0] => 4 [id_num] => 4 [1] => 804CI0006104 [MEMBER_CD] => 804CI0006104 [2] => 이경혜 [MEMBER_NM] => 이경혜 [3] => [ENG_NAME] => [4] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20211013132424_이경혜610x720 copy.jpg [IMAGE_URL] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20211013132424_이경혜610x720 copy.jpg [5] => 이경혜610x720 copy.jpg [IMAGE_FILE_NAME] => 이경혜610x720 copy.jpg [6] => [ATTACHED] => [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • Array ( [0] => 5 [id_num] => 5 [1] => 804CI0006254 [MEMBER_CD] => 804CI0006254 [2] => 장윤정 [MEMBER_NM] => 장윤정 [3] => [ENG_NAME] => [4] => https://banggolf.fastedge.net/site_upload/e_1694569212.png [IMAGE_URL] => https://banggolf.fastedge.net/site_upload/e_1694569212.png [5] => e_1694569212.png [IMAGE_FILE_NAME] => e_1694569212.png [6] => KLPGA [ATTACHED] => KLPGA [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • Array ( [0] => 6 [id_num] => 6 [1] => 2305100011 [MEMBER_CD] => 2305100011 [2] => 서유석 [MEMBER_NM] => 서유석 [3] => [ENG_NAME] => [4] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20230609132428_서유석프로.jpeg [IMAGE_URL] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20230609132428_서유석프로.jpeg [5] => 서유석프로.jpeg [IMAGE_FILE_NAME] => 서유석프로.jpeg [6] => Usgtf [ATTACHED] => Usgtf [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • Array ( [0] => 7 [id_num] => 7 [1] => 2305120005 [MEMBER_CD] => 2305120005 [2] => 김형욱 [MEMBER_NM] => 김형욱 [3] => KIM HYUNG WOOK [ENG_NAME] => KIM HYUNG WOOK [4] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20231101141650_김형욱 프로.jpg [IMAGE_URL] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20231101141650_김형욱 프로.jpg [5] => 김형욱 프로.jpg [IMAGE_FILE_NAME] => 김형욱 프로.jpg [6] => USGTF [ATTACHED] => USGTF [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • 김형욱 프로.jpg

  KIM HYUNG WOOK

 • Array ( [0] => 8 [id_num] => 8 [1] => 2305120008 [MEMBER_CD] => 2305120008 [2] => 김태엽 [MEMBER_NM] => 김태엽 [3] => KIM TAE YUB [ENG_NAME] => KIM TAE YUB [4] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20230615150118_김태협 프로.jpeg [IMAGE_URL] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20230615150118_김태협 프로.jpeg [5] => 김태협 프로.jpeg [IMAGE_FILE_NAME] => 김태협 프로.jpeg [6] => [ATTACHED] => [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • 김태협 프로.jpeg

  KIM TAE YUB

 • Array ( [0] => 9 [id_num] => 9 [1] => 2305150016 [MEMBER_CD] => 2305150016 [2] => 유문종 [MEMBER_NM] => 유문종 [3] => [ENG_NAME] => [4] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20230615150058_유문종 프로.jpg [IMAGE_URL] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20230615150058_유문종 프로.jpg [5] => 유문종 프로.jpg [IMAGE_FILE_NAME] => 유문종 프로.jpg [6] => [ATTACHED] => [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • Array ( [0] => 10 [id_num] => 10 [1] => 2305150017 [MEMBER_CD] => 2305150017 [2] => 고승현 [MEMBER_NM] => 고승현 [3] => [ENG_NAME] => [4] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20230810152532_2_1682485028.jpg [IMAGE_URL] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20230810152532_2_1682485028.jpg [5] => 2_1682485028.jpg [IMAGE_FILE_NAME] => 2_1682485028.jpg [6] => [ATTACHED] => [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • Array ( [0] => 11 [id_num] => 11 [1] => 2305230008 [MEMBER_CD] => 2305230008 [2] => 김민수 [MEMBER_NM] => 김민수 [3] => kim min su [ENG_NAME] => kim min su [4] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20231213175735_김민수 프로.jpeg [IMAGE_URL] => https://security.banggolf.co.kr/BangGolf_IMAGE/PROFILE_IMAGE/20231213175735_김민수 프로.jpeg [5] => 김민수 프로.jpeg [IMAGE_FILE_NAME] => 김민수 프로.jpeg [6] => kpga + kgf [ATTACHED] => kpga + kgf [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • 김민수 프로.jpeg

  kim min su

 • Array ( [0] => 12 [id_num] => 12 [1] => 204CJ0019096 [MEMBER_CD] => 204CJ0019096 [2] => 최진규 [MEMBER_NM] => 최진규 [3] => JK CHOI [ENG_NAME] => JK CHOI [4] => [IMAGE_URL] => [5] => [IMAGE_FILE_NAME] => [6] => [ATTACHED] => [7] => N [CHECK_YN] => N )
 • JK CHOI